Lidt skolehistorie

Arkitektfirmaet er indrettet i en nedlagt skole opført i 1930´erne i den såkaldte ”bedre byggeskik”.
Forhistorien begynder med en henvendelse dateret d. 22. sept. 1930 fra undervisningsministeriet til sognerådene i Lunde og Outrup angående skoleforholdene i sognenes østlige dele.

Lunde ønskede skolen placeret i Lunde sogn i Ø. Debel, men Outrup foreslog i stedet at bygge på Bahl høj, en ideel byggeplads, der lå midt mellem Frøstrup og Vittarp skoler.

Man enedes om at lade amtsdirektionen mægle i sagen. Beboerne i Debel gik imidlerid også ind for beliggenheden ved Bahl høj, og i december 1930 blev det endelig vedtaget at bygge en skole med et klasseværelse plus beboelse til en enelærer med familie.

Der skulle så ansættes en lærer med en grundløn på 2.340 kr. årligt. I februar 1931 godkendte Lunde placeringen, og de skulle så betale for de ca. 12 børn fra Øster Debel, som hørte til Frøstrup skolekreds. Foruden Øster Debel kom skoledistriktet til at bestå af hele Bahl, tre ejendomme på Vittarp hede samt 4 fra Bækhuse. I 1931 blev byggeplanerne godkendt på den betingelse, at skolelokalet skulle være mindst 5000 kubikfod (6,8 x 5,7 x 3,1 m). I december afholdtes licitation, og arbejdets udførelse overlodes til de lokale håndværkere for en pris af 11.115 kr.

I august 1932 blev pladsen som enelærer opslået ledig. Der var mange ansøgere, men sogneråd og skolekommissionen indstillede i overensstemmelse med en beboerafstemning som nr. 1 Johs. Wentzel fra Terpling ved Glejbjerg, og han blev udnævnt.

Beboerne skulle ifølge aftale selv bygge en gymnastiksal ved skolen. Den blev 14 x 7 m stor. Kommunen påtog sig dog at betale det, byggeprisen oversteg 2.000 kr. Den blev færdig i 1934.

I juni 1934 anmodede de 22 forældrepar om oprettelse af et forældreråd, og det fik de. I 1938 blev der indlagt elektrisk lys i skolen.

I det tidlige forår 1942 overtog Frode Paabøl pladsen som enelærer. Samme år imødekom sognerådet en henstilling om, at der oprettedes en stilling for en vinterlærerinde. Følgelig måtte der tilbygges et klasseværelse og indrettes en lejlighed for en ugift.

I 1943 blev hele Bækhuse efter ansøgning underlagt skoledistriktet. Samme år holdtes der licitation over udvidelsen, og tilbudene lød på 13.758 kr.

I 1956-58 gav ministeriet tilladelse til udbygning af skolen i Outrup for et samlet beløb af 290.000 kr. Det beløb satte overvejelser i gang om en centralisering af skolevæsenet i Outrup, og førte til nedlæggelse af Bahl og Vittarp skoler.     

                                                                                                                                                                                                            (frit efter Niels Chr. Pedersen)