Links

Fysisk planlægning

Miljøministeriet/Skov- og Naturstyrelsen

(nu By - og Landskabsstyrelsen): www.blst.dk

Kort & matrikelstyrelsen: www.kms.dk

Arealinformation: www.miljoeportal.dk/Arealinformation

PlansystemDK: www.plansystemdk.dk

Byøkologisk planlægning

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB): www.fbbb.dk

Miljøvenligt byggeri

Landsforeningen Økologisk Byggeri: www.lob.dk

Landsforeningen af økosamfund: www.losnet.dk

Træbranchens oplysningsråd: www.traeinfo.dk

Kulturarv

Kulturarvsstyrelsen: www.kulturarv.dk

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur: www.byogland.dk

Center for Bygningsbevaring: www.bygningsbevaring.dk

Bygningskultur Danmark: www.bygningskultur.dk

Bygningsfredningsforeningen: www.BYFO.dk

Registrerings- og analysearbejde

Planregister: www.plansystemdk.dk

Rådgivning og ansøgningsbistand - puljemidler

Landdistriktspulje: www.ims.dk

Artikel 33: www.fvm.dk

Lokale- og anlægsfonden: www.loa-fonden.dk

Lokalt engagement – landsbysamfund/landdistrikter

Outrup – et aktivt sted i vest: www.outrup.net

Landsforeningen af landsbysamfund: www.lal.dk

Landdistrikter: www.landdistrikterne.dk

Medlemskaber

Akademisk arkitektforening: www.arkitektforeningen.dk

Dansk Byplanlaboratorium: www.byplanlab.dk

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB): www.fbbb.dk

Bevaringsforeningen for Varde By og Omegn: www.bevaringvarde.dk

Andre nyttige links

Retsinformation: www.retsinformation.dk

Ejendomsfakta: www.ois.dk

Naturklagenævnet: www.nkn.dk

Statens Byggeforskningsinstitut: www.sbi.dk