Vi visker tavlen ren,                  
og gør klar til nye projekter....
Byøkologisk planlægning


Vi har også erfaring i byøkologisk planlægning.

Byøkologi betegner en særlig miljøindsats, der med udgangspunkt i et konkret byområdes miljøtilstand og borgernes deltagelse søger at fremme helhedsorienterede løsninger på problemstillinger knyttet til områdets ressourceforbrug, miljøbelastning og naturindhold.

Den byøkologiske plan er således fundamentet for de helhedsorienterede bygge- og anlægsprojekter, der skal realiseres inden for planens område og for den enkelte borgers adfærd, når området tages i brug.

I praksis bør byøkologiske projekter omfatte en integreret løsning af flere af følgende eksempler:

Indtænkning af ressource- og miljøbevidste løsninger ved indretning af nye byområder og omdannelse af eksisterende byområder.

Indtænkning af ressource- og miljøbevidste løsninger ved indretning af den enkelte grund og bygning.

Anvendelse af miljø- og genbrugsvenlige materialer i byggeriet.

Kildesortering og genbrug af affald.

Foranstaltninger til fremme af anvendelse og nedsivning af regnvand til grundvandet eventuelt med afledning til søer og lign.

Reetablering af søer og vandløb.

Etablering af naturarealer og fremme af dyre- og planteliv i byen.

Begrænsning af den motoriserede trafiks omfang i byerne og
fremme af gang- og cykeltrafik samt kollektiv trafik..