Byøkologisk planlægning

Vi har også erfaring i byøkologisk planlægning.

Byøkologi betegner en særlig miljøindsats, der med udgangspunkt i et konkret byområdes miljøtilstand og borgernes deltagelse søger at fremme helhedsorienterede løsninger på problemstillinger knyttet til områdets ressourceforbrug, miljøbelastning og naturindhold.

Den byøkologiske plan er således fundamentet for de helhedsorienterede bygge- og anlægsprojekter, der skal realiseres inden for planens område og for den enkelte borgers adfærd, når området tages i brug.

I praksis bør byøkologiske projekter omfatte en integreret løsning af flere af følgende eksempler:

     -   Indtænkning af ressource- og miljøbevidste løsninger ved indretning af nye byområder og omdannelse af
         byområder.       
 
     -   Indtænkning af ressource- og miljøbevidste løsninger ved indretning af den enkelte grund og bygning.

     -   Anvendelse af miljø- og genbrugsvenlige materialer i byggeriet.

     -   Kildesortering og genbrug af affald.

     -   Foranstaltninger til fremme af anvendelse og nedsivning af regnvand til grundvandet eventuelt med afledning til
         søer og lign.

     -   Reetablering af søer og vandløb.

     -   Etablering af naturarealer og fremme af dyre- og planteliv i byen.

     -   Begrænsning af den motoriserede trafiks omfang i byerne og fremme af gang- og cykeltrafik samt
          kollektiv trafik..